Gamblers dating

Det fenotypiska könet är det kön som individen har till det yttre, ifråga om yttre könsorgan, ansiktsdrag och sekundära könskarakteristika.Individer inom dessa tvåkönade arter kan avvika från mallen och i varierande grad vara intersexuella.Sexuell förökning är den typ av fortplantning som sker när två könsceller, oftast från två olika individer, slås ihop för att bilda en ny individ.Nästan alla organismer som är tillräckligt stora för att ses med blotta ögat har sexuell förökning, även om vissa även kan föröka sig asexuellt.Könsbestämningen kan vara beroende av miljöfaktorer eller av genetiskt arv.Vid icke-genetisk icke-kromosombaserad könsbestämning påverkas eller ändras individens kön baserat på miljöfaktorer, exempelvis temperatur (bland amnioter), p H-värde, tillgången på föda, populationens storlek eller könsbyte vid en viss ålder.

De individer som producerar ägg kallas honor (honkön) och de som producerar spermier kallas hannar (hankön).Man tror att en av orsakerna till att det uppstod och fortfarande är en framgångsrik fortplantningsmetod är att den sammansmältning av två könsceller som sker vid befruktningen underlättar en bred variation hos avkomman, underlättar spridandet av framgångsrika egenskaper och motverkar spridandet av mindre framgångsrika egenskaper.Bland tvåkönade arter finns tre kriterier för klassifikation av biologiskt kön.Den genetiskt baserade könsbestämningen fungerar på olika sätt hos olika arter.Den mest grundläggande könsfaktorn är könskromosomerna, som i sin tur påverkar könshormon.Vad som orsakade denna första utveckling av kön, och därmed systemet med sexuell förökning, och varför det har överlevt till våra dagar är fortfarande föremål för debatt.

You must have an account to comment. Please register or login here!